[บันทึกกันลืม]ตอนที่1 Apache+PHP+Mysql

[บันทึกกันลืม]

การ install WAMP (windows apache php mysql)

สถานะโปรแกรม

 • OS Windows XP SP2
 • Apache2.2.11
 • PHP5.2.8
 • Mysql5.1
 • Phpmyadmin3.1.1
 • Postgresql8.3.5.2
 • Phppgmyadmin4.2.2

ขั้นตอน

 1. INSTALL Apache2.2  from apache_2.2.11-win32-x86-no_ssl.msi  ( download @ http://httpd.apache.org/download.cgi )
 2. INSTALL PHP2.5.8 from  php-5.2.8-Win32.zip ( download @ http://th.php.net/downloads.php )and extract to C:/PHP
 3. Copy php.ini to C:/windows
 4. Copy php5ts.dll to C:/windows/system32
 5. Config php.ini
 • edit max_execution_time=30; to 60-120 ( max_execution_time is Time to execution 1 script file )
 • Create folder TEMP on C:/PHP/
 • edit session.save_path=/tmp to C:/PHP/TEMP ( Keep session web from $_session )
 • เปิด extension ที่ใช้ โดยการเอา ; ออก
  recommended  extensions

php_gd2.dll ( image )

php_mysql.dll ( if use  mysql DBMS )

php_mscrypt.dll ( if use encrypt ) แต่ต้อง download libmcrypt.dll จาก internet (downloadที่นี่) แล้ว copy ไว้ C:/windows/system32

*extension ไหนที่ใช้ให้ copy ไฟล์ .dll ของแต่ละ extension ไปยัง C:/windows/system32

6.  Edit ไฟล์ httpd.conf (อยู่ที่ C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf )

 • เพิ่ม LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”
 • เพิ่ม AddType application/x-httpd-php .php
 • เพิ่ม AddType application/x-httpd-php .php3
 • เพิ่ม index.php ใน ( ให้รัน index.php เป็นหน้าแรก )
  DirectoryIndex index.html index.php

7.  Install Mysql from mysql-essential-5.1.30-win32.msi (download @ http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#win32 )

8.  Phpmyadmin ให้แตกไฟล์ที่ที่เก็บไฟล์เว็บไซด์ (ในที่นี้เป็น C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs )

9.  Install Postgresql from postgresql-8.3.5-2-windows.exe ( download @ http://www.enterprisedb.com/downloads.do )

10.  Phppgmyadmin from phpPgAdmin-4.2.2.zip ( download @ http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=phppgadmin&filename=phpPgAdmin-4.2.2.zip&use_mirror=jais ) ให้แตกไฟล์ที่ที่เก็บไฟล์เว็บไซด์ (ในที่นี้เป็น C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs )

* กรณีที่ login แล้วขึ้น error ว่า “Login disallowed for security” ให้แก้ไขไฟล์ config.inc.php (อยู่ที่ C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\phpPgAdmin\conf ) แก้บรรทัด extra_logion_security = true เป็น false

เสร็จสิ้น…. ENJOY 🙂

Advertisements